Who do you think will win Fields Medal in 2018?
Selection 
Mark Braverman 8 votes 
Simon Brendle 118 votes 
Vincent Calvez 10 votes 
Fernando Codá Marques 106 votes 
Guido de Philippis 25 votes 
Hugo Duminil-Copin 47 votes 
Alessio Figalli 103 votes 
Adrian Ioana 16 votes 
Peter Keevash 23 votes 
Subhash Khot 19 votes 
Alexander Logunov 11 votes 
James Maynard 71 votes 
Ciprian Manolescu 127 votes 
Kaisa Matomaki 16 votes 
Grégory Miermont 36 votes 
Jason Miller 12 votes 
Sophie Morel 65 votes 
John Pardon 34 votes 
Maksym Radziwill 3 votes 
Tom Sanders 12 votes 
Peter Scholze 420 votes 
Jacob Tsimerman 12 votes 
Corinna Ulcigrai 27 votes 
Péter Varjú 6 votes 
Maryna Viazovska 118 votes 
Geordie Williamson 146 votes 
Thomas Willwacher 10 votes 
Zhiwei Yun 44 votes 
Sara Zahedi 11 votes 
Wei Zhang 80 votes 
718 voters 


Polls are subject to error and are for entertainment only.