Who do you think will win Fields Medal in 2018?
Selection 
Mark Braverman 4 votes 
Simon Brendle 66 votes 
Vincent Calvez 4 votes 
Fernando Codá Marques 59 votes 
Guido de Philippis 6 votes 
Hugo Duminil-Copin 24 votes 
Alessio Figalli 59 votes 
Adrian Ioana 9 votes 
Peter Keevash 15 votes 
Subhash Khot 13 votes 
Alexander Logunov 6 votes 
James Maynard 32 votes 
Ciprian Manolescu 75 votes 
Kaisa Matomaki 12 votes 
Grégory Miermont 22 votes 
Jason Miller 8 votes 
Sophie Morel 36 votes 
John Pardon 11 votes 
Maksym Radziwill 2 votes 
Tom Sanders 3 votes 
Peter Scholze 236 votes 
Jacob Tsimerman 8 votes 
Corinna Ulcigrai 6 votes 
Péter Varjú 3 votes 
Maryna Viazovska 67 votes 
Geordie Williamson 84 votes 
Thomas Willwacher 7 votes 
Zhiwei Yun 16 votes 
Sara Zahedi 5 votes 
Wei Zhang 37 votes 
403 voters 


Polls are subject to error and are for entertainment only.