Who do you think will win Fields Medal in 2018?
Selection 
Mark Braverman 36 votes 
Simon Brendle 414 votes 
Vincent Calvez 63 votes 
Fernando Codá Marques 1,054 votes 
Guido de Philippis 67 votes 
Hugo Duminil-Copin 224 votes 
Alessio Figalli 672 votes 
Adrian Ioana 44 votes 
Peter Keevash 57 votes 
Subhash Khot 47 votes 
Alexander Logunov 43 votes 
James Maynard 150 votes 
Ciprian Manolescu 494 votes 
Kaisa Matomaki 34 votes 
Grégory Miermont 111 votes 
Jason Miller 238 votes 
Sophie Morel 226 votes 
John Pardon 94 votes 
Maksym Radziwill 21 votes 
Tom Sanders 26 votes 
Peter Scholze 1,459 votes 
Jacob Tsimerman 39 votes 
Corinna Ulcigrai 60 votes 
Péter Varjú 28 votes 
Maryna Viazovska 378 votes 
Geordie Williamson 484 votes 
Thomas Willwacher 50 votes 
Zhiwei Yun 123 votes 
Sara Zahedi 51 votes 
Wei Zhang 300 votes 
3,628 voters 


Polls are subject to error and are for entertainment only.