Who do you think will win Fields Medal in 2018?
Selection 
Mark Braverman 10 votes 
Simon Brendle 188 votes 
Vincent Calvez 17 votes 
Fernando Codá Marques 149 votes 
Guido de Philippis 30 votes 
Hugo Duminil-Copin 72 votes 
Alessio Figalli 227 votes 
Adrian Ioana 22 votes 
Peter Keevash 29 votes 
Subhash Khot 27 votes 
Alexander Logunov 16 votes 
James Maynard 82 votes 
Ciprian Manolescu 185 votes 
Kaisa Matomaki 20 votes 
Grégory Miermont 52 votes 
Jason Miller 96 votes 
Sophie Morel 96 votes 
John Pardon 48 votes 
Maksym Radziwill 5 votes 
Tom Sanders 14 votes 
Peter Scholze 628 votes 
Jacob Tsimerman 16 votes 
Corinna Ulcigrai 29 votes 
Péter Varjú 8 votes 
Maryna Viazovska 179 votes 
Geordie Williamson 198 votes 
Thomas Willwacher 15 votes 
Zhiwei Yun 57 votes 
Sara Zahedi 15 votes 
Wei Zhang 111 votes 
1,200 voters 


Polls are subject to error and are for entertainment only.