Who do you think will win Fields Medal in 2018?
Selection 
Mark Braverman 20 votes 
Simon Brendle 273 votes 
Vincent Calvez 33 votes 
Fernando Codá Marques 248 votes 
Guido de Philippis 43 votes 
Hugo Duminil-Copin 133 votes 
Alessio Figalli 449 votes 
Adrian Ioana 32 votes 
Peter Keevash 40 votes 
Subhash Khot 33 votes 
Alexander Logunov 26 votes 
James Maynard 116 votes 
Ciprian Manolescu 301 votes 
Kaisa Matomaki 26 votes 
Grégory Miermont 73 votes 
Jason Miller 200 votes 
Sophie Morel 140 votes 
John Pardon 67 votes 
Maksym Radziwill 11 votes 
Tom Sanders 18 votes 
Peter Scholze 948 votes 
Jacob Tsimerman 22 votes 
Corinna Ulcigrai 43 votes 
Péter Varjú 16 votes 
Maryna Viazovska 245 votes 
Geordie Williamson 299 votes 
Thomas Willwacher 29 votes 
Zhiwei Yun 98 votes 
Sara Zahedi 27 votes 
Wei Zhang 194 votes 
1,985 voters 


Polls are subject to error and are for entertainment only.