Who do you think will win Fields Medal in 2018?
Selection 
Mark Braverman 37 votes 
Simon Brendle 416 votes 
Vincent Calvez 64 votes 
Fernando Codá Marques 1,058 votes 
Guido de Philippis 67 votes 
Hugo Duminil-Copin 226 votes 
Alessio Figalli 680 votes 
Adrian Ioana 45 votes 
Peter Keevash 58 votes 
Subhash Khot 47 votes 
Alexander Logunov 43 votes 
James Maynard 150 votes 
Ciprian Manolescu 496 votes 
Kaisa Matomaki 34 votes 
Grégory Miermont 111 votes 
Jason Miller 238 votes 
Sophie Morel 227 votes 
John Pardon 97 votes 
Maksym Radziwill 21 votes 
Tom Sanders 26 votes 
Peter Scholze 1,478 votes 
Jacob Tsimerman 40 votes 
Corinna Ulcigrai 61 votes 
Péter Varjú 29 votes 
Maryna Viazovska 381 votes 
Geordie Williamson 486 votes 
Thomas Willwacher 52 votes 
Zhiwei Yun 125 votes 
Sara Zahedi 51 votes 
Wei Zhang 310 votes 
3,668 voters 


Polls are subject to error and are for entertainment only.