Who do you think will win Fields Medal in 2018?
Selection 
Mark Braverman 38 votes 
Simon Brendle 417 votes 
Vincent Calvez 65 votes 
Fernando Codá Marques 1,059 votes 
Guido de Philippis 68 votes 
Hugo Duminil-Copin 229 votes 
Alessio Figalli 682 votes 
Adrian Ioana 45 votes 
Peter Keevash 59 votes 
Subhash Khot 47 votes 
Alexander Logunov 43 votes 
James Maynard 153 votes 
Ciprian Manolescu 497 votes 
Kaisa Matomaki 36 votes 
Grégory Miermont 112 votes 
Jason Miller 242 votes 
Sophie Morel 229 votes 
John Pardon 99 votes 
Maksym Radziwill 22 votes 
Tom Sanders 27 votes 
Peter Scholze 1,489 votes 
Jacob Tsimerman 41 votes 
Corinna Ulcigrai 61 votes 
Péter Varjú 30 votes 
Maryna Viazovska 381 votes 
Geordie Williamson 489 votes 
Thomas Willwacher 52 votes 
Zhiwei Yun 129 votes 
Sara Zahedi 51 votes 
Wei Zhang 313 votes 
3,693 voters 


Polls are subject to error and are for entertainment only.